Regulamin sklepu

 • 1. Definicje Użyte w Regulaminie
 1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pozn. zm.)
 3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego Natu handmade
 4. Sklep Internetowy (Sklep)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.natuhandmade.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar- produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Natu handmade a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.natuhandmade.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.natuhandmade.pl, prowadzony jest przez Natu handmade Marta Peruga ul. Zachodnia 19, 95-054 Ksawerów, NIP: 7311897757, REGON: 366050224, adres poczty elektronicznej: kontakt@natuhandmade.pl.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 5. a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 6. b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 3 Warunki realizacji zamówienia
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacja o cenie podawana na stronie www.natuhandmade.plma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 5. Rozliczenia transakcji odbywa się przelewem.
 6. Natu handmade zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 7. a) podał w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 8. b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 9. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Natu handmade za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Natu handmade.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 12. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 13. b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 14. c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 15. d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Natu handmade.
 16. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 17. f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 18. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00-15:00.
 • 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.natuhandmade.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 6. a) przedmiotu zamówienia,
 7. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
 8. c) wybranej metody płatności,
 9. d) wybranego sposobu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z Natu handmade Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 • 5 Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.natuhandmade.plproduktów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich – czas dostawy 2-3 dni robocze – 15 zł, paczkomat InPost 3-4 dni – 13 zł, Paczka w Ruchu – do 5 dni roboczych – 9,5zł.
 4. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od momentu wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. W okresie grudzień/styczeń czas wysyłki może się wydłużyć ze względu na ilość zamówień i okresowy urlop od końca grudnia do około połowy stycznia.
 5. Zamówienia złożone po godz. 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 6. Natu handmade zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 7. Natu handmade zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu dla osób fizycznych i faktury VAT dla firm.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Natu handmade nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia Umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 12. a) ·częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 13. b) ·anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 14. c) ·Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność
 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
 • 6 Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 3. a) przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni WBK 62 1090 2705 0000 0001 4138 8748
 • 7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.natuhandmade.plprzysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Natu handmade Marta Peruga, ul. Zachodnia 19, 95-054 Ksawerów lub mailowo, z wyróżnieniem w tytule nr zamówienia: kontakt@natuhandmade.pl
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. W przypadku rezygnacji z odebrania paczki koszty dostawy i zwrotu przesyłki ponosi kupujący. Natu handmade zwraca wtedy koszty za opłacone produkty, potrącając kwotę przesyłek.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.natuhandmade.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia Umowy; towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Natu handmade Marta Peruga, ul. Zachodnia 19, 95-054 Ksawerów.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Natu handmade świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 • 8 Reklamacje dotyczące Towarów
 1. Natu handmade jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@natuhandmade.plNatu handmade zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Natuhandmade podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Natu handmade o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklep Internetowy Natu handmade Marta Peruga, ul. Zachodnia 19, 95-054 Ksawerów lub mailowo na adres kontakt@natuhandmade.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Natu handmade zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 10 Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Natu handmade Marta Peruga z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 19, 95-054 Ksawerów.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klientów zamówień, w celu rozpatrywania składanych przez Klientów reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru), w celu archiwizacji. Jeżeliwyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane m.in. uprawnionym organom wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, kurierowi w celu dostarczenia przesyłki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną  oraz dokonywanie przez Klientów zakupów w Sklepie Internetowym. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usunięcia. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres biura Natu handmade Marta Peruga ul. Zachodnia 19, 95-054 Ksawerów z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Natu handmade a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Natu handmade a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Natu handmade.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.